รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 11 กันยายน 2561

โฆษณา

กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณธอันพึงประสงค์

กิจกรรมวันงดสูบบหรี่โลก

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2

กิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน